Swinth Informatie Veiligheid Overheid(IvO)-partners, gevestigd aan de Sumatrastraat 233 in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Swinth IvO-Partners
Sumatrastraat 233
2585 CR Den Haag
070-7200960
ad.koppejan@ivo-partners.nl
www.IvO-partners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Swinth IvO-partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt(e) van onze diensten, wij in het verleden contact met elkaar hebben gehad en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Functie binnen de organisatie
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Telecomgegevens

Met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Swinth IvO-partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • … Het kunnen informeren en per mail of post uitnodigen voor bijeenkomsten die door Swinth IvO-Partners worden georganiseerd op het gebied van informatiebeveiliging en privacybeleid.
 • … Via de mail of post informeren over de dienstverlening van Swinth IvO-Partners op het gebied van informatiebeveiliging en privacybeleid.
 • … Indien er nog sprake is van een lopende opdracht/dienstverlening, het communiceren over de voortgang van de dienstverlening en het versturen van facturen voor de geleverde diensten.

De grondslag voor de verwerking van hiervoor genoemde persoonsgegevens zijn de dienstverleningsovereenkomst tussen Swinth IvO-partners en de betrokken organisaties en de verkregen toestemming van betrokkenen om hun persoonsgegevens te gebruiken/verwerken voor het ontvangen van email en het onderhouden van contact met elkaar.

Wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken

Swinth IvO-partners verwerkt alleen persoonsgegevens met eigen medewerkers van Swinth IvO-partners. Swinth IvO-partners maakt daarbij gebruik van computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Swinth IvO-partners bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen na afronding van de dienstverlening en/of projecten voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) Klanten > Dossiers > Bewaartermijn > 1 jaar (NAW, contact, telecom, geslacht)
 • (Categorie) Financieel > Factuurgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar (conform wettelijke eis)
 • (Categorie) Marketing > Contactgegevens > Bewaartermijn > onbepaalde tijd tot de betrokkenen zijn toestemming intrekt voor het gebruik van de contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Swinth IvO-partners verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met uw goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die u wilt inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swinth IvO-partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ad.koppejan@IvO-partners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Swinth IvO-partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Swinth IvO-partners neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ad.koppejan@IvO-partners.nl.